Uppsalan julistus

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Uppsalan julistus

Ohjelma

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet ovat ajautuneet kauas kulttuurimaailman todellisuudesta. Tekijänoikeuksista on tullut este luovuudelle etenkin ruohonjuuritasolla. Tekijänoikeuslakiin tarvitaan vähintäänkin seuraavat muutokset:

- Tekijänoikeudet ovat kaupallisia

Tekijänoikeus säätelee vain kaupallista toimintaa. (”Kaupallinen toiminta” on yleensä määritelty yksityiskohtaisesti kunkin maan lainsäädännössä.) Tekijänoikeuslait eivät säätele ei-kaupallista toimintaa.

- Yksinoikeuden keston huomattava rajoittaminen

Tekijänoikeudet on rajoitettu kattamaan teoksen kaupallisen käytön yksinoikeudet, joiden voimassaolo lakkaa yhden sukupolven aikana. Kukin paikallinen piraattipuolue määrittelee tarkan keston.

- Ei kasettimaksuja

Kopioinnista ei saa periä maksuja, mutta sellaiset valtiontuet ja vastaavat järjestelyt ovat sallittuja, jotka eivät ole korvausta kopioinnista. Tällaiset tuet ovat yksipuolisia, eikä tekijänoikeusalan etujärjestöillä ole oikeutta hyväksyä tai hylätä niitä.

- Eduskunta laatii tekijänoikeuslait, eivätkä etujärjestöt

Tekniset keinot, joilla estetään kuluttajia hyödyntämästä kulttuuria laissa sallituin tavoin, eli niin kutsutut DRM-teknologiat, tulee kieltää lailla.

- Jälkiperäiset teokset on sallittava

Sen sijaan, että teoksen muuntelu olisi yleensä kiellettyä lukuunottamatta epämääräisiä kohtuullisen käytön takaavia poikkeuksia, jälkiperäisten teosten tekemisen tulisi aina olla sallittua (tekijänoikeuksista vapaata), lukuunottamatta tarkkoja erikseen laissa annettuja poikkeuksia, jotka jättävät mahdollisimman vähän tilaa monenlaisille tulkinnoille (kuten ”kirjasta tehty käännös”).

Patentit

Nykyinen patenttijärjestelmä on menettänyt kosketuksensa alkuperäiseen tarkoitukseensa, ja siitä on tullut haitallinen uusien keksintöjen syntymiselle ja taloudelliselle kehitykselle monilla aloilla.

Lääkepatentit nostavat esiin paljon eettisiä huolia, eritoten liittyen kehitysmaissa asuvien ihmisten olosuhteisiin. Lääkepatentit ovat myös huomattava syy julkisen terveydenhuollon järjestelmien nouseviin kustannuksiin EU:n jäsevaltioissa.

Vaadimme euroopanlaajuista tutkimusta lääkepatenttien taloudellisista vaikutuksista verrattuna muihin mahdollisiin tapoihin, joilla voitaisiin rahoittaa lääketutkimusta, sekä nykyiselle järjestelmälle vaihtoehtoisiin järjestelmiin.

Elävään luontoon liittyvät patentit (kuten siemen- ja geenipatentit) ja ohjelmistopatentit on kiellettävä.

Perusoikeudet

EU:n jäsenvaltioineen tulee sitoutua kansanvallan korkean tason vaalimiseen. Hallinnon avoimuuden, nopean ja oikeudenmukaisen oikudenkäynnin ja sananvapauden periaatteita on aina kunnioitettava. Nykyaikana on ratkaisevan tärkeää suojella kansalaisten laillisia oikeuksia mielivaltaiselta vallankäytöltä. EU:lla on tärkeä tehtävä jäsenvaltioiden perusoikeusrikkomusten nostamisessa päivänvaloon.

Yhteiskunnan kansanvaltaisuus edellyttää läpinäkyvää valtiota ja läpinäkymättömiä kansalaisia. Kansalaisten on voitava vapaasti kokoontua muotoilemaan ja ilmaisemaan mielipiteitään vailla pelkoa valtion valvonnasta. Tämä oikeus on laajennettava koskemaan myös tietoyhteiskuntaa laajentamalla oikeutta anonyymiin viestintään. Viestintäsalaisuuden tulee koskea kaikkea sähköistä viestintää.

Vaalisuunnitelma

Eurooppalaisten piraattipuolueiden yhteinen näkemys on, että vähäisillä resursseilla varustetun ja vasta perustetun haastajapuolueen on suunnattava resurssinsa tarkasti sopiviin kohteisiin. Tilastojen valossa ensikertalaisten äänioikeutettujen äänestysinto on ollut jatkuvassa laskusuunnassa puolentoista vuosikymmenen ajan. Samalla suurin kannatus ajamillemme asioille löytyy 18-30-vuotiaiden keskuudesta. Tilastotietoja tukee piraatipuolueiden jäsenten ikäjakauma.

Yliopisto-opiskelijat ovat erityisesti pääkohteemme. Aiempi kokemus vaaleista, joihin piraattipuolueet ovat osallistuneet, osoittaa suosiomme olevan vahvinta teknillisissä korkeakouluissa, jopa kymmenkertainen maan keskitasoon nähden. Meidän on laajennettava tämä koskemaan kaikkia yliopistoja. Yliopistot ovat otollista maaperää ihmisten saamisessa mukaan toimintaan, ja nämä ihmiset usein toimivat innokkaasti kaikessa johon ottavat osaa.

Käyttäen Ruotsia esimerkkinä ja olettaen, että vastaavat lukemat ovat päteviä muissakin Euroopan maissa, joissa on piraattipuolueita, Ruotsissa on 300 000 yliopisto-opiskelijaa. Noin 100 000 ääntä tarvitaan pääsyyn Euroopan parlamenttiin, eli tarvittaisiin 33 % yliopisto-opiskelijoiden äänistä, mikä ei ole realistinen määrä. Yliopistoja ympäri Eurooppaa on pidettävä aktiivistien ja sanansaattajien värväämisessä, jotka puolestaan houkuttelevat äänestäjiä. Yliopistoissa eivät vielä opiskele esimerkiksi ne 125 000 18-vuotiasta, joilla todennäköisesti on opiskelijoita kavereina. Kavereita, sukulaisia ja sosiaalisia verkostoja.

Toisin sanoen, poliittista sanomaa on levitettävä erityisesti nuorille, jotka muuten eivät välttämättä äänestäisi lainkaan, ja rohkaistava heitä hankkimaan lisää äänestäjiä. Eri poliittisten tavoitteidemme välillä ei ole erityistä eroa.

Saavuttaaksemme tämän meidän on autettava sanansaattajiamme saamaan luottamusta, väittelytaitoja ja, aina kun se on mahdollista, aatteellista materiaalia edelleen levitettäväksi. Tämä on myös logistinen haaste, jonka jokainen eurooppalainen piraattipuolue joutuu kohtaamaan.

Toimintatavat Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentissa vaikutusvaltaa saadaan puolueryhmien kautta. Tultuamme valituiksi keskustelemme kiinnostavien puolueryhmien kanssa, ja liitymme siihen, joka on lähimpänä tavoitteitamme.

Puolueryhmässä teemme kaikkemme saadaksemme muut ryhmän jäsenet olemaan kanssamme samalla puolella asioissa, jotka liittyvät poliittiseen ohjelmaamme. Vastapainoksi kuuntelemme ryhmän neuvoja kaikissa muissa asioissa, ja äänestämme ryhmän mukana, ellei meillä ole erityisiä syitä olla tekemättä niin.

Kun lobbarit ja muut puolueet lähestyvät meitä muissa kuin piraattipuolueiden tavoitteita koskevissa asioissa, ohjaamme heidät puolueryhmän asianomaisen henkilön puheille. Tämä mahdollistaa sen, että voimme keskittyä niihin asioihin, jotka ovat meille erityisen tärkeitä.

EU:n päätöksentekojärjestelmä on varsin monimutkainen, ja pysyäksemme tapahtumissa mukana tarvitsemme verkkoyhteisön tukea. Piraattiliike on ruohonjuuritason liike, joka perustuu lukuisten aktiivisten ihmisten tietotekniikan avulla tapahtuvaan yhteistyöhön. Tämä työskentelytapa on vahvuutemme, jota voimme hyödyntää tultuamme valituiksi.

Työskenneltäessä monenlaisten asioiden parissa EU:ssa, meidän tulee pitää mielessä ne periaatteet, joiden mielestämme tulisi ohjata EU:ta itseään:

- Läheisyysperiaate

Päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä kansalaisia. EU:n tulee käsitellä vain asioita, joita yksittäisten jäsenmaiden ei kannata käsitellä itse.

- Avoimuus

EU:n päätöksentekojärjestelmä toimii tällä hetkellä siten, että tiedotusvälineiden ja tavallisten kansalaisten on vaikea seurata mitä tapahtuu ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näitä asioita on parannettava. On pyrittävä kohti suurempaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

- Vastuullisuus

Euroopan parlamentti on ainoa Brysselin toimielimistä, joka valtiaan suoralla kansanvaalilla. Parlamentin asemaa on vahvistettava siten, että valtaa siirretään salongeista avoimen tarkastelun alle.


(Tätä teosta saa vapaasti käyttää mihin tahansa tarkoitukseen.)