Muutokset

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Piraattipuolueen 2011 eduskuntavaaliohjelma

175 tavua lisätty, 2. joulukuuta 2010 kello 13.16
ei muokkausyhteenvetoa
** Historiallisten tapahtumien kiistäminen voidaan tulkita Suomessa nykyisen lain mukaan rikokseksi. Tämä rikkoo sananvapautta. Eurooppalaisissa valtioissa holokaustin kieltäminen on usein erikseen kriminalisoitu.
* 20. Väkivaltapornografian valmistamisen ja levittämisen kielto on dekriminalisoitava kaikissa niissä tapauksissa, joissa ketään ei ole vahingoitettu sitä tehtäessä.
=== Yksityisyys ===
==== Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015: ====
* 2021. Sähköisen viestinnän tunnistamistietojen tallennuspakon kesto ja laajuus on rajoitettava EU:n vaatimaan minimiin.
** EU vaatii tunnistustietojen säilyttämistä kuuden kuukauden ajan, mutta silti Suomi on päättänyt tallennuksen minimiajaksi 12 kuukautta. Vaatimus aiheuttaa turhia kuluja ja se loukkaa yksityisyyden suojaa.
* 2122. Vaalikaudella annettavassa valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa on otettava huomioon suomalaisten sähköiseen viestintäsalaisuuteen kohdistuvat vakavat uhat.
** On tehtävä pikainen päätös siitä, miten kiertää tai estää Ruotsin puolustusvoimien suorittama laajamittainen suomalaistenkin sähköisen viestinnän vakoilu.
** Vaikka kansalaisia tulee kannustaa salaamaan tietoliikennettään, salaamisesta ei saa tulla välttämättömyyttä oman viestintäsalaisuuden säilyttämiselle.
* 2223. On varmistettava, että salaisia pakkokeinoja käyttävät organisaatiot ovat eduskunnan ja presidentin suoran valvonnan alaisia.
** Näistä organisaatioista erityisen salaisesti toimivia ovat suojelupoliisi sekä puolustusvoimien alaiset Viestikoelaitos ja pääesikunnan tiedusteluosasto.
* 2324. Yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä on turvattava myös työelämässä.
* 2425. Lähtökohdaksi on otettava se periaate, että yhteisötilaaja on osapuolten viestintään nähden ulkopuolinen taho samalla tavalla kuin teleyritys.
** Lex Nokia on yksi viime vuosien epäonnistuneimmista laeista. Sen suomia valtuuksia ei juuri kukaan ole ottanut virallisesti käyttöön. Tilanne on erittäin sekava ja työntekijöiden yksityisyys on vaarassa.
** Lex Nokia asetti myös tekniselle ylläpidolle epäselviä vaatimuksia.
* 2526. Suomi ei saa heikentää yksityisyyden suojaa eikä viestintäsalaisuutta verkossa, vaikka EU-säännökset sen sallisivatkin.
** EU:n telemarkkinapaketti sallii jäsenmaiden antaa teleyrityksille ja yhteisötilaajille huolestuttavia oikeuksia sähköisen viestinnän valvomiseen ja rajoittamiseen. Joissakin EU-maissa teleyritykset rajoittavat pääsyä kilpailevien yritysten verkkopalveluihin. Tällaista ei pidä hyväksyä.
* 2627. Suomen on vaadittava EU:n laajuista sitovaa tietoyhteiskunnan perusoikeuskirjaa.
* 2728. Suomen on EU-politiikassa vastustettava yksityisyyttä heikentävien tietojenvaihto- ja valvontasuunnitelmien ja -järjestelmien käyttöönottoa.
** Stockholm programmen ja INDECT:n kaltaisiset EU-hankkeet ovat esimerkkejä pyrkimyksestä luoda EU:n laajuinen yksityisyyden romuttava valvontajärjestelmä.
* 2829. Yleisistä biotunnisterekistereistä on luovuttava.
** Suomessakin käyttöönotetuista passien sormenjäljistä kerätään lähes koko kansan kattavaa rekisteriä, jonka väärinkäyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Rekisteriin on pääsy Suomen lisäksi muiden EU-jäsenmaiden tullivirkailijoilla, ja henkilöllisyyden väärentämiseen käytettävät tiedot kiinnostavat varmasti rikollisia. Rekisterin käyttötarkoitukset ovat Suomessa nykyisin melko rajatut, mutta paineita niiden huomattavalle laajentamiselle tulee lähiaikoina varmasti.
* 2930. Suomen on ajettava kansainvälisesti etäluettavista passeista luopumista.
** Etäluettavien passien turvattomuus on jo todistettu. Turvaton tekniikka kasvattaa henkilötietovarkauksien riskiä huomattavasti.
==== Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015: ====
* 3031. EU-politiikassa Suomen on vaadittava lääkepatenttien lakkauttamista ja tarjottava keskusteluun yhdeksi vaihtoehdoksi piraattipuolueiden esittämää mallia.
** Lääkepatenttien rahoitusmalli on tehoton, sillä valtiot maksavat lääkkeiden kehityskulut pitkälti jo ostaessaan lääkkeet julkiseen terveydenhuoltoon. Noin 85 % lääkemyynnin tuotosta käytetään muuhun kuin lääkkeiden tutkimiseen ja kehittelyyn.
** Lääkepatentit aiheuttavat sairauksia ja kuolemia maissa, joilla ei ole rahaa kalliiden lääkkeiden ostamiseen.
* 3132. EU-politiikassa Suomen on vaadittava, että minkäänlaisia ohjelmistopatentteja ei pidä tunnustaa unionissa.
** Ohjelmistopatentit perustuvat matemaattisiin laskentakaavoihin, joita kuka tahansa voi sattumanvaraisesti muodostaa tietämättä jo patentoiduista toteutustavoista. Ohjelmistopatentit ovat lisäksi vakava uhka vapaille ja avoimille ohjelmistoille ja haittaavat oleellisesti kehitystä.
* 3233. Patenttijärjestelmän keksinnöllisyysvaatimusta on parannettava. On nopeutettava patenttien hakua sekä estettävä yhteiskunnalle haitallisten triviaalien patenttien hyväksyminen.
=== Avoimuus ja demokratia ===
==== Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015: ====
* 3334. Kansainvälisten sopimusten epädemokraattiseen ja salaiseen valmisteluun on puututtava.
* 3435. Valtakunnallista 3 %:n äänikynnystä ei pidä hyväksyä; vaalijärjestelmässä ei tule olla muodollista äänikynnystä. Asiaa koskeva perustuslain muutos on torjuttava.
* 3536. Avoimuutta edistävät puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön uudistukset on toteutettava ja niiden noudattamista valvottava tehokkaasti.
** Tiukentuva vaalirahoituslainsäädäntö ei kuitenkaan saa rajoittaa vaadittua avoimempaa toimintaa, jollaisesta Piraattipuolue näyttää esimerkkiä.
* 3637. Suoraa demokratiaa on lisättävä ottamalla käyttöön kansalaisaloite, kansanäänestysaloite ja kirjallinen kansalaiskysymys. Suomen on vaadittava näitä myös EU:n päätöksentekoon.
** Kansalaisaloitteen voisi tehdä vaikkapa 20 000 kansalaista. Aloite koskisi lain säätämistä tai kumoamista. Eduskunnan olisi pakko käsitellä aloite. Aloitetta koskeva lakiesitys on jo valmisteilla.
** Kansanäänestysaloite velvoittaisi viranomaisia järjestämään kansanäänestyksen aloitteessa esitetystä asiasta. Aloitteen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia.
==== Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015: ====
* 3738. Tekijänoikeuslakia on muutettava siten, että kaikki julkisyhteisöjen työntekijöiden työtehtävissään luomat teokset olisivat vapaasti käytettäviä.
** Verovaroilla luotujen teosten tulisi olla aina vapaasti hyödynnettävissä.
** Julkisyhteisöjen tarkoitus on hyödyttää kansalaisia, ei tuottaa voittoa. Mikäli tuotokset rahoitetaan jo ennestään verovaroin, on luonnollista, että maksajat saavat myös käyttöoikeudet teoksiin.
* 3839. Valtion pitää määritellä tutkimustulosten julkisuus, avoimuus ja ilmainen saatavuus oppilaitosten julkisen rahoituksen ehdoksi.
** Mikäli tutkimustuloksiin haetaan julkista rahoitusta valtiolta, tulee sijoitukselle saada vastinetta.
** Muun muassa yliopistot voivat halutessaan käyttää yksityistä ja julkista rahoitusta, mutta julkista rahoitusta pitää ohjata ainoastaan sellaiseen tutkimukseen, jonka tulokset julkaistaan vapaaseen käyttöön. Yksityisen rahoituksen tuloksiin valtiolla ei ole määräysvaltaa.
* 3940. Valtion on annettava tietojärjestelmähankintojen kilpailutuksesta sellaiset ohjeet, joissa painotetaan yhteensopivuutta ja joustavuutta järjestelmän jatkokehityksessä.
* 4041. Valtion virastojen on pyrittävä siirtymään vapaiden ja avointen ohjelmistojen sekä rajapintojen käyttöön.
** Avoimet rajapinnat takaavat eri järjestelmien yhteensopivuuden ja siten kestävän kehityksen. Nykyään joudutaan käyttämään toisiinsa yhteensopimattomia kalliita järjestelmiä yhtäaikaisesti tai siirtymään suurella rahalla ja koulutuksella kerralla järjestelmästä toiseen.
** Avoimiin tekniikoihin panostamalla saadaan aikaan merkittäviä säästöjä ja yhteensopivampia järjestelmiä.
* 4142. Tietoyhteiskuntaan liittyvien palveluiden kuluttajansuojan toteutumista on selvitettävä. Suomen on edistettävä tätä tavoitetta myös EU-politiikassa.
** Yleisesti käytössä olevat kopiosuojaukset haittaavat ensisijaisesti kuluttajan oikeuksia, esimerkiksi varmuuskopiointia tai kannettavaan soittimeen siirtämistä, eivät teoksen verkkojakeluun joutumista.
* 4243. Yhdistystoiminnassa on sallittava sähköiset etäkokoukset.
* 4344. Suojaamattoman wlan-yhteyden luvaton käyttö on dekriminalisoitava.
** Langattomien verkkojen laillisen käytön kehityssuunta on maailmalla ristiriitainen. Oikeusministeriössä pohditaan tällä hetkellä avoimien verkkojen luvattoman käytön laillistamista, kun taas Saksassa jopa avoimen verkon tarjoaja voi saada sakkoja väärinkäytöstilanteissa.
** Luvattomasta käytöstä ei ole käytännössä yleensä haittaa ja se on helppo estää yhteyden suojaamalla.
Byrokraatti, ylläpitäjä, uploadaccess
221
muokkausta

Navigointivalikko