Manifesti

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tällä sivulla käsitellään Pirate Parties Internationalin työstämää Piraattimanifestia. Manifesti on täysin vaiheessa, eikä nykyisellä versiolle ole mitään painoarvoa, eikä siihen sen takia kannata viitata.

Muutosehdotukset

Preamble, 1 §

 • "When a government does not represent the people, but a certain subclass, that is not democracy, that is aristocracy. When a government does not listen to facts, but listens to beliefs, that is not democracy, that is theocracy. When a government does not listen to the people, or to the rule of law, that is not democracy, that is dictatorship. We believe that democracy is the ideal, and it is to this end that we do aspire and work. "

Kommentti

 1. The reference to theocracy should be removed as irrelevant to the pirate agenda

Korjausehdotus

 1. "When a government..., that is theocracy." removed

Preamble, 2 §

 • "When corruption and ignorance run through the streets of our cities, having left common sense and forethought for dead, we must act, or be trampled."

Kommentit

 1. incoherent, in relation to the prior text

Korjausehdotus

 1. - Scrapped

About Civil Rights and Liberties, § 1

 • "For understanding the context the two last points we can say that ... opinion or any other personal or social condition or circumstance."

Kommentit

 1. "For understanding the context...." Should be removed? That's just usual political correctness, doesn't really say anything or add anything to the manifesto.

Korjausehdotus

 1. - Remove.

About Restrictions of Ideas and Information : About Author's Rights

 • Today, the balance is biased, but not towards authors, but towards publishers who have alienated author's rights, and the bias grows without control and with the connivence of authorities; balance has to be reinstated, not only to restore citizens their rights regarding culture, but to also restore authors theirs preventing them to be alienated anymore.

Kommentit

 1. "Today the balance is biased ...who have alianted author's rights" <- The fact is, copyright is also biased towards authors
 2. "but to also restore authors..." <- Dubious. Should be clarified, or the meaning of the statement may not be clear to everyone. E.g. how authors are alienated because of copyright?

Korjausehdotus

 1. -
 2. -

Ensimmäinen vedos

PDF-versio

Pikakäännös, versio 07.09.2008 23:10

Johdanto

Demokratian perustelu on, että valtiovalta edustaisi kansaa. Kun valtiovalta ei edusta kansaa, vaan sen tiettyä osajoukkoa, ei se ole demokratia vaan aristokratia. Kun valtiovalta ei kuuntele faktoja vaan kuuntelee uskomuksia, ei se ole demokratia vaan teokratia. Kun valtiovalta ei kuuntele kansaa eikä lakia, ei se ole demokratia vaan diktatuuri. Me katsomme demokratian ideaaliseksi valtiovallan muodoksi, ja tämän ideaalin toteuttaminen on työmme ja pyrkimystemme tavoite.

Kun lainsäädäntö ja perustuslait uhrataan valtaa pitävien valta-aseman vakiinnuttamiseksi; kun lain takaamat oikeudet ja vapaudet jätetään vaille arvoa epätodennäköisten tapahtumien välttämisen nimissä; kun varjelutoimet itsessään ovat syy tekoihin joita niiden tulisi estää eivätkä rangaistus tai varjelutoimet estä vaan rohkaise; kun harvan ahneus katsotaan painoarvoisemmaksi kuin kaikkien oikeus, täytyy meidän kyseenalaistaa järjestelmää(FIXME) tavoitelleiden motiivit. Kun korruptio ja tietämättömyys hallitsee kaupunkiemme katuja; kun järki ja harkinta on jätetty kauas taakse, täytyy meidän toimia, tai tulla tallotuksi.

Tämä on se pyrkimys jonka takia perustamme Piraattipuolueet ympäri maailman; jonka takia me julistamme yhteisen pyrkimyksemme tässä toimien manifestissa, jotta yhteiskunta ei sortuisi jalkojemme alta harvojen kahmiessa kaiken irtoavan, ilman harkintaa tai huolta tulevaisuudesta.

Kansalaisoikeuksista ja -vapauksista

Täysivaltainen demokratia voidaan saavuttaa vain takaamalla kansalaisoikeudet ja -vapaudet, suojaamalla lain valtaa. Se, on demokratian todellinen perusta. Puolustamalla viittä ihmisen perusoikeutta: sananvapautta, yksityisyyttä, syyttömyyden oletusta, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, samanarvoisuutta lain edessä, vapautta syrjinnästä, oikeutta elämään sekä moraaliseen ja ruumiilliseen integriteettiin. Kahden viimeksimainitun asiayhteyden selventämiseksi voitaneen sanoa, ettei ketään, jolla on oikeus elämään sekä ruumiilliseen että moraaliseen integriteettiin, voi altistaa kidutukselle taikka epäinhimmiselle tai alentavalle rangaistukselle, eikä tätä voi syrjiä synnyn, rodun, sukupuolen, uskonnon, mielipiteen tai minkään muun henkilökohtaisen tai sosiaalisen ominaisuuden perusteella.

Millään poliittisella kannalla tai asemalla ei ole mitään validiteettia ellei sitä ilmaista järjellisen harkinnan ja perustelun kautta – väkivalta ei missään nimessä ole tapa ajaa poliittisia tavoitteita demokratiassa.

Olemassaolevaa ja tuleva rikoslainsäädäntöä, mukaanlukien terrorisminvastaista lainsäädäntöä, täytyy arvioida yhteensopivuudesta ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien kanssa, ja muuttaa niiltä osin joilta se on ristiriidassa näiden kanssa.

Ideoiden ja tiedon rajoituksista

“Aineeton omaisuus” ja vastaavien ilmaisujen käyttö täytyy lopettaa sen ollessa vahingollista ja harhaanjohtavaa. Näiden ilmaisujen käyttö aiheuttaa sekaannusta immateriaalioikeuden toisistaan riippumattomien osien välillä tarkoituksenaan sekoittaa ne aineellisen omaisuuden omistusoikeuteen.

Patenteista

Nykyinen patenttijärjestelmä ei ole kestävä. Biopatentit ja ohjelmistopatentit ovat kaksi asia-aluetta joilla on tullut ilmiselväksi että muutoksen tarve on olemassa. Myöskään lääkepatenttien ei tule sallia sitä, että lääkkeiden saatavuus tietyille maille tai sosiaalisille ryhmille estyy – tämä on mitä kriittisintä pandemian ja luonnonuhan tapauksessa. Näiden muutosten ajaminen patenttiajan lyhentämisen ohella on tärkeätä vähentääksemme patenttijärjestelmän luomien monopolien vaikutusta.

Tavaramerkeistä

Tavaramerkkien tarkoitus on, kuten nimi ehdottaa, olla merkintä jolla tunnistaa tavara tai palvelu. Olemme kaikki tavaramerkkilainsäädännön puolesta, koska se hyödyttää kaikkia. Sen sijaan, tavaramerkkien väärinkäytön tekijänoikeuksien korvikkeena tai jatkeena ei voida sallia jatkua, koska ne romahduttavat niiden julkisen luottamuksen. Täten tekijänoikeuksien alaisen aineiston ei tule olla tavaramerkkikelpoista, eikä vastaavasti tavaramerkkien tule olla tekijänoikeuskelpoisia.

Tekijänoikeuksista

Ilmaisua “aineeton omaisuus” käytetään useimmiten ihmisten harhaanjohtamiseen tekijän oikeuksien laajentamiseen. Tekijänoikeudet ovat oikeuksia, eivät omaisuutta, eikä niitä tulekaan kohdella omaisuutena, välitettäväksi sukupolvelta toiselle. Millään muulla alalla ei yksilön työ vielä tuota tuloja jälkeläisilleen. Koska tekijän oikeus ei ole omaisuutta, eikä ole koskaan ollutkaan, on varkauden käsite tässä asiayhteydessä täysin vailla merkitystä. Nämä tosiseikat edellyttävät tekijän oikeuksien määräävältä lainsäädännöltä seuraavaa: kaupallisten tekijänoikeuksien suoja-ajan lyhentämistä; vapaata epäkaupallista kulttuuriteosten jakamista edellyttäen epäkaupallisen kulttuurinjakamisen työkalujen kuten vertaisverkkotyökalujen kiellon lakkauttamista; sekä katsomuksemme kulttuurin jakamisen hyödyllisyydestä yhteiskunnalle takia, yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujen lakkauttamista.

Tasapaino tekijän ja kansalaisten kulttuurioikeuksien välillä on tarpeellinen. Nykypäivänä tasapaino on painotettu, muttei kohti tekijöitä vaan kohti julkaisijoita, jotka ovat erottaneet tekijänoikeudet tarkoitusperästään. Tämä painotus kasvaa nyt ilman sääntelyä ja viranomaisten katsoessa sormien läpi. Tasapaino on palautettava; ei vain palauttaaksemme kansalaisille näiden kulttuuriin liittyvät oikeudet, vaan myös palauttaaksemme tekijöille heille kuuluvat, estääksemme heidän syrjäyttämistä.

Tietoyhteiskunnasta

Teknologian kehitys on sallinut koko maailman toteuttaa oikeuksiamme ja varjella vapauksiamme tavoilla joita ei ennen voinut kuvitella. Kehitys on edesauttanut kasvavaa osallistumista demokratiaan ja auttanut poistaa muurit ihmisten väliltä kautta maailman. Kuitenkin, epäviisaasti sovellettuna, teknologia voi päätyä sekä oikeuksien ja vapauksien häivyttämisen että erottelun ja syrjinnän työkaluksi. Jotta tältä vältyttäisiin ja saisimme suurimman mahdollisen hyödyn siitä, mitä tietoyhteiskunta voi tarjota, tulisi kolme ehtoa täyttyä.

Yleinen langallisen ja/tai langattoman Internetin saatavuus on tarpeen jos haluamme sallia kaikille tietoyhteiskunnan hyödyt ja välttyä tulevalta, ja jo nyt kasvavalta, tiedon muurilta, joka jakaa sosiaalisten, henkilökohtaisten tai maantieteellisten tekijöiden perusteella. Internetin puolueettomuuden säilyttäminen, sen ollessa yksi tärkeimmistä tavoista suojella tietoyhteiskuntaa vaaroilta kuten sensuurilta, hyökkäyksiltä yksityisyyttä kohtaan ja syntyviltä tietoliikennemonopoleilta.

Teknologinen puolueettomuus julkishallinnolle lainsanelemalla avointen standardien ja formaattien käytöllä, mikä edesauttaa kansalaisten ja julkishallinnon suhteita, samalla kasvattaen saatavuutta. Valtiovallan vastuusta ja läpinäkyvyydestä Kansan valitsemien edustajien ensisijainen velvollisuus on edustaa edustettaviaan. Valtion virkamiesten ensisijainen tehtävä on varmistaa valtion sujuva toiminta. Molempien tulee täyttää tehtävänsä seuraten ja kunnioittaen sekä lain valtaa että kansalaisten oikeuksia ja vapauksia. Tämän takuuksi, tulee viranomaisten toiminnan olla läpinäkyvää ja avointa, ja sen tarkkailu mahdollista ja sallittua.

Edustajainvaalit ovat kompromissi valitsijoiden ja valituiden välillä, joka perustuu lupaukseen, manifestiin tai ilmoitukseen tarkoitusperistä. Näinollen, tulee edustajien omistautua lupauksilleen, ja olla paitsi laillisessa vastuussa teoistaan myös asetettavissa poliittisesti vastuuseen teoistaan suhteessa vaalikampanjointiinsa.

Ilman läpinäkyvyyttä tai vastuuseenasettamista, ei luottamusta voi olla. Valtiovalta, joka ei koe luottamusta, ei myöskään voi olla kansan valta kansan puolesta, eikä sitä siten voi pitää demokraattisena. Koska uskomme demokratiaan, on kansalaisilla oikeus olla poliitikkojen edustamia, joille kansan palveleminen on ylin prioriteetti.

Muut kuin keskeiset tavoitteet

Puolue, jolla on kanta kaikkeen, ei automaattisesti välitä kansan murheista. Päinvastoin, se tekee puolueista monoliittisia rakennelmia, joita harva äänestäjä kokee edustavan itseään – sen huonommin edustettu, mitä suurempi puolueen äänimäärä. Valtavirtapuolueiden äänestäjät yrittävät löytää omien arvojensa heijastuksen näistä puolueista, vain huomatakseen, että kiistellyissä asioissa kuten veropolitiikka, opetus ja terveydenhuolto, eivät he löydä kaikkea mitä he haluavat puolueelta. Monoliittiset rakennelmat edustavat periaatetta ota tai jätä.

Liikkeemme pyrkii varmistamaan ja edistämään demokratiamme peruspilareita, niille olennaisia kansalaisoikeuksia ja -vapauksia, tiedon ja kulttuurin kulun vapautta, maailman saattamista tietoyhteiskuntaan ja innovaation jalansijaa. Tämänlaisille puolueille, joiden päämäärinä on taata kansalaisille mahdollisuus valita millaisessa yhteiskunnassa he haluavat elää, on yhtenäisyys tekijä joka määrittelee liikkeen vahvuuden – yhtenäisyyden demokratiassa määrittelee yleensä yhteisymmärrys.

Saavuttamalla tavoitteemme mahdollistamme kansalaisten ilmaista itseään näissä kiistellyissä asioissa ja täten edistämme yhteisymmärryksen saavuttamista; samalla pohjustaen parlamentaarisuuden todellista moninaisuutta, sillä tiedon portin avaaminen kansalaisille antaa heille mahdollisuuden valita se kansan ääni joka parhaiten ajaa heidän asiaansa – . me olemme yksi niistä äänistä. Tämän takia, on liikkeemme tukeminen jokaiselle kansalaiselle paras tapa saavuttaa myös ne tavoitteet jotka ovat keskeisten tavoitteidemme ulkopuolella.