Piraattinuorten säännöt

Kohteesta PiraattiWiki
Versio hetkellä 27. heinäkuuta 2009 kello 11.37 – tehnyt PaPi- (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: PIRAATTINUORET == SÄÄNNÖT == *1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattinuoret, ruotsiksi Piratungdom ja sen kotipaikka on Helsinki. *2 § Tarkoitus ja...)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

PIRAATTINUORET

SÄÄNNÖT

 • 1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Piraattinuoret, ruotsiksi Piratungdom ja sen kotipaikka on Helsinki.


 • 2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata yksilön oikeudet erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta sekä edistää kulttuurin ja tiedon vapautta ja nuorten aktiivista osallistumista yhteiskunnallisiin asioihin. Yhdistys harjoittaa Piraattipuolue ry:n nuorisotyötä. Yhdistys voi liittyä jäseneksi yhteisöön, jonka tarkoitukset tukevat yhdistyksen tarkoituksia. Päätöksen tällaiseen yhteisöön liittymisestä tai siitä eroamisesta tekee hallitus. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • 1. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • 2. tekee aloitteita ja kannanottoja
 • 3. osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi
 • 4. järjestää tapahtumia ja poliittista kansalaistoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja, ostaa, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

 • 3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen enintään 28-vuotias yksityishenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 • 4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi lisäksi erottaa jäsenen, mikäli jäsenen voidaan olettaa aiheuttavan vakavaa haittaa yhdistyksen uskottavuudelle tai maineelle. Jäsenen on erottava yhdistyksestä sen vuoden loppuun mennessä, jona hän täyttää 29 vuotta. Jos jäsen ei ole eronnut yhdistyksestä sen vuoden loppuun mennessä, jona hän täyttää 29 vuotta, hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä.

 • 5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.

 • 6 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu valitut puheenjohtaja, 1–2 varapuheenjohtaja ja 2–10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–10 varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä voi toimia ainoastaan yhdistyksen äänioikeutettu jäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsen tai koko hallitus voidaan yhdistyksen kokouksessa äänestää vaihdettavaksi taikka hallitusta täydentää uusilla jäsenillä myös ennen toimikauden loppumista. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan pääsihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 • 7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, taikka pääsihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

 • 8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

 • 9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään tammi-kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenestä (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 • 10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 • 11 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • 1. kokouksen avaus
 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittava määrä ääntenlaskijoita

 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 • 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio
 • 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, 1–2 varapuheenjohtajaa ja hallituksen muut

jäsenet

 • 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tai

tilintarkastysyhteisö

 • 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • 12 § Vaalin toteuttaminen

Yhdistyksen kokouksissa pidettävissä henkilövaaleissa noudatetaan mitä tässä pykälässä säädetään. Silloin kun täytettäviä paikkoja on vain yksi, äänestys toimitetaan kaksivaiheisella enemmistövaalitavalla. Jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista hyväksytyistä äänistä, toimitetaantoinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Kun täytettäviä paikkoja on enemmän kuin yksi, käytetään suhteellista vaalitapaa. Suhteellisten vaalien laskentatapana käytetään yhden äänen siirtoäänivaalitapaa, jossa äänestäjä merkitsee ehdokkaansa äänestyslippuun suosituimmuusjärjestyksessä. Ehdokkaita voi merkitä yhden tai useamman, kuitenkin enintään neljä, mutta äänestäjällä on kuitenkin käytössään vain yksi ääni.

Äänet lasketaan seuraavasti:

 • 1. Kussakin äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen.
 • 2. Äänikynnyksen ylittäneiltä ehdokkailta siirretään heidän saamansa ylijäämä-

äänet äänestyslipussa toisena olleelle ehdokkaalle.

 • 3. Jos paikkoja on vielä täyttämättä, kun kaikki ylijäämä-äänet on jaettu, karsitaan

pois vähiten ääniä saanut ehdokas, jonka äänet siirretään äänestyslipussa seuraavana olevalle ehdokkaalle. Äänikynnys lasketaan jakamalla annettujen äänien määrä jaossa olevien paikkojen määrällä (Hare quota).

 • 13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.