Ero sivun ”Piraattinuorten säännöt” versioiden välillä

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Ak: Uusi sivu: PIRAATTINUORET == SÄÄNNÖT == *1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattinuoret, ruotsiksi Piratungdom ja sen kotipaikka on Helsinki. *2 § Tarkoitus ja...)
 
p
 
(5 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
PIRAATTINUORET
+
[http://wiki.piraattipuolue.fi/index.php?title=Kuva:Piraattinuoret-saannot-20091229.pdf&oldid=8609 Säännöt]
== SÄÄNNÖT ==
 
  
 
+
[[Luokka:Piraattinuoret]]
*1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
 
Yhdistyksen nimi on Piraattinuoret, ruotsiksi Piratungdom ja sen kotipaikka on Helsinki.
 
 
 
 
 
*2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
 
Yhdistyksen tarkoituksena on turvata yksilön oikeudet erityisesti yksityisyyden suojan ja
 
sananvapauden osalta sekä edistää kulttuurin ja tiedon vapautta ja nuorten aktiivista
 
osallistumista yhteiskunnallisiin asioihin. Yhdistys harjoittaa Piraattipuolue ry:n nuorisotyötä.
 
Yhdistys voi liittyä jäseneksi yhteisöön, jonka tarkoitukset tukevat yhdistyksen tarkoituksia.
 
Päätöksen tällaiseen yhteisöön liittymisestä tai siitä eroamisesta tekee hallitus.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 
* 1. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 
* 2. tekee aloitteita ja kannanottoja
 
* 3. osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi
 
* 4. järjestää tapahtumia ja poliittista kansalaistoimintaa.
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä
 
jäsenmaksuja, ostaa, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta
 
sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja
 
ravintolaliikettä samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei
 
ole taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen jäsenille.
 
 
 
* 3 § Jäsenet
 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen enintään 28-vuotias yksityishenkilö, joka hyväksyy
 
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 
 
 
* 4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
 
pöytäkirjaan.
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
 
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
 
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
 
jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi lisäksi erottaa jäsenen, mikäli jäsenen voidaan olettaa
 
aiheuttavan vakavaa haittaa yhdistyksen uskottavuudelle tai maineelle.
 
Jäsenen on erottava yhdistyksestä sen vuoden loppuun mennessä, jona hän täyttää 29
 
vuotta. Jos jäsen ei ole eronnut yhdistyksestä sen vuoden loppuun mennessä, jona hän
 
täyttää 29 vuotta, hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä.
 
 
 
* 5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.
 
 
 
* 6 § Yhdistyksen hallitus
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu valitut puheenjohtaja, 1–2
 
varapuheenjohtaja ja 2–10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–10 varajäsentä.
 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä voi
 
toimia ainoastaan yhdistyksen äänioikeutettu jäsen.
 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsen tai koko hallitus
 
voidaan yhdistyksen kokouksessa äänestää vaihdettavaksi taikka hallitusta täydentää uusilla
 
jäsenillä myös ennen toimikauden loppumista.
 
Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan pääsihteerin, rahastonhoitajan ja muut
 
tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
 
sitä vaatii.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
 
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
 
arpa.
 
 
* 7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, taikka
 
pääsihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.
 
 
* 8 § Tilikausi ja tilintarkastus
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
 
tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee
 
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta
 
hallitukselle.
 
 
 
* 9 § Yhdistyksen kokoukset
 
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen varsinainen kokous
 
pidetään tammi-kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä.
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo
 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenestä (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
 
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
 
esitetty hallitukselle.
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
 
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
 
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on
 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
 
kokouskutsuun.
 
 
* 10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolme viikkoa ennen
 
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
 
 
 
* 11 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
 
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
* 1. kokouksen avaus
 
* 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
 
tarvittava määrä ääntenlaskijoita                                 
 
* 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
* 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 
* 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 
* 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 
* 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio
 
* 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, 1–2 varapuheenjohtajaa ja hallituksen muut
 
jäsenet
 
* 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tai
 
tilintarkastysyhteisö
 
* 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
 
 
* 12 § Vaalin toteuttaminen
 
Yhdistyksen kokouksissa pidettävissä henkilövaaleissa noudatetaan mitä tässä pykälässä
 
säädetään.
 
Silloin kun täytettäviä paikkoja on vain yksi, äänestys toimitetaan kaksivaiheisella
 
enemmistövaalitavalla. Jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta
 
annetuista hyväksytyistä äänistä, toimitetaantoinen äänestyskierros kahden eniten ääniä
 
saaneen ehdokkaan välillä.
 
Kun täytettäviä paikkoja on enemmän kuin yksi, käytetään suhteellista vaalitapaa.
 
Suhteellisten vaalien laskentatapana käytetään yhden äänen siirtoäänivaalitapaa, jossa
 
äänestäjä merkitsee ehdokkaansa äänestyslippuun suosituimmuusjärjestyksessä. Ehdokkaita
 
voi merkitä yhden tai useamman, kuitenkin enintään neljä, mutta äänestäjällä on kuitenkin
 
käytössään vain yksi ääni.
 
 
 
Äänet lasketaan seuraavasti:
 
* 1. Kussakin äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen.
 
* 2. Äänikynnyksen ylittäneiltä ehdokkailta siirretään heidän saamansa ylijäämä-
 
äänet äänestyslipussa toisena olleelle ehdokkaalle.
 
* 3. Jos paikkoja on vielä täyttämättä, kun kaikki ylijäämä-äänet on jaettu, karsitaan
 
pois vähiten ääniä saanut ehdokas, jonka äänet siirretään äänestyslipussa
 
seuraavana olevalle ehdokkaalle.
 
Äänikynnys lasketaan jakamalla annettujen äänien määrä jaossa olevien paikkojen määrällä
 
(Hare quota).
 
 
* 13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
 
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 

Nykyinen versio 9. lokakuuta 2014 kello 18.05

Säännöt