Muutokset

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vaaliohjelma 2011

14 905 tavua poistettu, 12. tammikuuta 2011 kello 22.36
Luonnos #REDIRECT [[Piraattipuolueen vaaliohjelmaksi. Vaalikauden 2011-2015 tavoitteiden pitää olla toteutettavissa vaalikauden tai pitkäkestoisemmissa suunnitelmissa kahden vaalikauden aikana. Kansainvälisten säädösten rajoitukset täytyy huomioida ja niihin tullaan kiinnittämään huomiota vielä vaaliohjelmaa luonnostellessa. Piraattipuolueen vaaliohjelma<br>Eduskuntavaalit 2011  == 1. Tekijänoikeus =====Puolueen yleiset tavoitteet:===* Teosten yksityisen kopioinnin * Teosten epäkaupallisen muokkaamisen ja uudelleenkäytön vapauttaminen.* Teosten kaupallisen suoja-ajan lyhentäminen 5-10 vuoteen teoksen julkaisusta. ===Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:===* Yksityishenkilön harjoittaman epäkaupallisen teosten lataamisen, levittämisen, muokkaamisen ja muun uudelleenkäytön rikosoikeudellinen rangaistavuus on poistettava. Siviilioikeudellisille hyvityksille on säädettävä kohtuullinen katto.** Tämä voidaan tehdä EU:n tekijänoikeusdirektiivin puitteissa. * Sitaattoikeuden ja muiden tekijänoikeuden kohtuullisten rajoitusten toteutuminen käytännössä on varmistettava tarvittaessa lainsäädäntömuutoksin.** Tällä hetkellä videoista, musiikista ja tietokonepeleistä ei käytännössä saa ottaa lainauksia, toisin kuin tekstistä. Eri teosmuotojen on oltava käytännössäkin tasa-arvoisia. * Suomen on EU-politiikassa ja kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa vastustettava ehdottomasti kaikkia tekijänoikeuden ja niin kutsuttujen lähioikeuksien suoja-aikojen pidennyksiä.* Tekijänoikeuslakiin ei saa tehdä uusia tiukennuksia.** Nyt suunnitellaan esimerkiksi teleyritysten pakottamista lähettämään varoituskirjeitä väitetyille tekijänoikeuksien rikkojille pelkästä oikeudenhaltijoiden vaatimuksesta. Tällaisia keinoja ei pidä ottaa käyttöön. * Suomen on täydellisesti vastustettava tekijänoikeuksia tiukentavia EU-säädöksiä. Suomi ei saa mennä mukaan tekijänoikeuksia tiukentaviin kansainvälisiin sopimuksiin.* Suomen tulee vaatia EU:ta irtisanoutumaan ACTA-neuvotteluista, sillä ACTAlla ei ole mitään hyödyllistä tietoyhteiskunnallista tarkoitusta.** Kansalaisilla tulee olla oikeus tietää heitä koskevista sopimuksista jo niiden valmisteluvaiheessa.** Kaikista valmisteilla olevista laeista ja sopimuksista on raportoitava aktiivisesti sitä mukaa kun ehdotuksia tehdään siten, että kansalaiset voivat vaikuttaa niihin hyvissä ajoin. * Internet on perusoikeus ** Tekijänoikeuslaista on poistettava säännös (60 a §), joka velvoittaa tuomioistuimet antamaan oikeudenhaltijoille henkilötietoja internet-liittymien omistajista. ** Lakia pitää muuttaa siten, ettei teleyritystä enää voitaisi määrätä katkaisemaan kenenkään Internet-yhteyttä ilman oikeuden päätöstä. Tekijänoikeusloukkaukset eivät ole riittävä syy (TekijäL 60 c §, 3 mom.). ** Kenenkään internet-yhteyttä ei pitäisi voida katkaista rikosepäilyn takia ilman oikeuden päätöstä eikä oikeuden päätökselläkään kevein perustein.  * Suomen on EU-politiikassa vastustettava tekijänoikeuksien IPRED 2 -direktiiviä, mikäli sitä aiotaan jatkovalmistella, ja muitakin tekijänoikeuksia tiukentavia säädösehdotuksia. * Tekijöiden tulee saada käyttää tekemiään teoksia mahdollisimman vapaasti. Tekijällä on säilyttävä sekä oikeus teoksen epäkaupalliseen käyttöön että oikeus uudelleenkäyttää teosta. * Tekijänoikeutta ei saa käyttää tekosyynä yhteiskunnallisen keskustelun rajoittamiseen. Parodia, satiiri ja muu teosten käyttö yhteiskunnallisessa keskustelussa on turvattava tarvittaessa lakimuutoksin. * Kasettimaksut on poistettava riippumatta epäkaupallisen kopioinnin laillisuudesta.** Kasettimaksut ovat korvaus laillisesta yksityiskopioinnista. Laillista yksityiskopiointia ei voida pitää tekijöille haitallisena, joten siitä ei tarvitse maksaa korvausta. On kohtuutonta, että kasettimaksuilla nostetaan merkittävästi tallennusvälineiden hintoja kyseenalaiseen lainsäädäntöön nojaten.** Kasettimaksu kannustaa ostamaan tuotteita ulkomailta ja asettaa suomalaiset yritykset epäedulliseen asemaan.** Mahdollisen maksun on tultava ainoastaan yleisistä verovaroista.** Yleisesti käytössä olevat kopiosuojat haittaavaat laillistenkin kopioiden tekemistä. * Laajakaistaveron säätäminen korvaukseksi epäkaupallisesta kopioinnista ei ole toivottavaa. Korvausten jakaminen reilusti eri tekijöillle olisi vaikeaa. Kopioinnista ei myöskään ole niin suurta haittaa, että sitä tarvitsisi korvata näin järein toimenpitein. ==2. Sananvapaus=====Puolueen yleiset tavoitteet:===*Sananvapautta ei pidä rajoittaa enempää.*Kenenkään internet-yhteyttä ei pitäisi voida katkaista rikosepäilyn takia ilman oikeuden päätöstä eikä oikeuden päätökselläkään kevein perustein. *Valtioiden harjoittama internetin sensurointi pitää lopettaa.*Teleyritysten ei tule rajoittaa verkon käyttöä. Palveluntarjoajia ei pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjien tekemisistä. *Myös herkistä yhteiskunnallisista kysymyksistä tulee voida esittää kärjekkäitä mielipiteitä sekä yksityisesti että julkisesti ilman pelkoa rangaistuksi tulemisesta. ===Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:===*Anonyymiä viestintää Internetissä ei saa rajoittaa lainsäädännöllä. *Palveluntarjoajien vastuuta palvelun käyttäjien tekemisestä lisäävät lainsäädäntöhankkeet on torjuttava täysin.*Perustuslain vastaisesta ennakkosensuurista Internetissä on luovuttava. Ennakkosensuuri ei kuulu sivistysvaltion keinovalikoimaan.**Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista on yksi viime vuosien epäonnistuneimmista laeista. Esto ei käytännössä toimi vaan sen voi kiertää siinä missä diktatuuristen maiden valtiolliset sensuurijärjestelmätkin. Sensuuri ei estä lapsipornon levittämistä, sillä sensuuri ei johda lapsipornoa levittävien sivustojen sulkemiseen eikä niiden taustalla olevien henkilöiden kiinniottamiseen. Estettyjen sivustojen listalla ei ole oikeasti juuri lainkaan lapsipornosivustoja, sillä lapsiporno ei yleensä liiku www-sivuilla vaan suljetuissa ja salatuissa verkoissa. Sen sijaan listalla on sensuroituna lakia kritisoiva kotimainen verkkosivusto ja tavallista aikuisviihdettä. Suurin osa teleyrityksistä ei enää pidä sensuurilistaa pakollisena asiakkailleen. Lasten hyväksikäytön lopettamista sensuurilaki ei edistä mitenkään. Pahimmillaan laki antaa paremmat puitteet lasten hyväksikäytön jatkumiselle, kun ikävä ilmiö lakaistaan maton alle sen sijaan, että siihen puututtaisiin. Lista jopa helpottaa lapsipornon löytämistä, koska sensuroitujen sivustojen osoitteet on mahdollista selvittää teknisin keinoin. *Suomi ei saa hyväksyä eikä implementoida verkkosensuurin mahdollistavia, eikä siihen velvoittavia tai kannustavia kansainvälisiä sopimuksia eikä EU-säädöksiä.*Kansanryhmää vastaan kiihottamista ja uskonrauhan rikkomista koskevia rikoslain pykäliä on muutettava siten, ettei niiden avulla voisi enää kohtuuttomasti rajoittaa sananvapautta.**Kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on poistettava panettelua ja solvausta ja uskonrauhan rikkomisesta jumalanpilkkaa koskevat kohdat.Oikeusministeriön mukaan historiallisten tapahtumien kiistäminen voidaan tulkita nykyisen lain mukaan rikokseksi. Tämä rikkoo sananvapautta.Pykälien perusteella on ahdisteltu esimerkiksi vitsisivuston ylläpitäjää ja runokirjan kirjoittajaa ja rangaistu uskontojen yleisestä arvostelemisesta. "Panettelun ja solvauksen" tulkinta on liian lavea.  ==3. Yksityisyys=====Puolueen yleiset tavoitteet:===*Pienimpienkin yksityisyyden suojaan tehtyjen rajoitusten on oltava erittäin hyvin perusteltuja.*Kansalaisten säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä väärinkäytöksiin, eikä sille ole vapaassa yhteiskunnassa mitään perusteita. *Viestintäsalaisuuden tason eli viestinnän luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja nimettömyyden takeiden tulee olla samoja sähköisessä ja muussa viestinnässä.*Vahvan salauksen käyttöä sähköisessä viestinnässä on rohkaistava.  ===Tavoitteeet vaalikaudelle 2011-2015:===*Sähköisen viestinnän tunnistamistietojen tallennuspakon kesto ja laajuus on rajoitettava EU:n vaatimaan minimiin. *Vaalikaudella annettavassa valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa on otettava huomioon suomalaisten sähköiseen viestintäsalaisuuteen kohdistuvat vakavat uhat.*On tehtävä pikainen päätös siitä, miten kiertää tai estää Ruotsin puolustusvoimien suorittama laajamittainen suomalaistenkin sähköisen viestinnän vakoilu. *On selvitettävä, millaista valvontaa puolustusvoimien Viestikoelaitos ja pääesikunnan tiedusteluosasto harjoittavat Suomessa. Eduskunnan on valvottava salaista tiedustelutoimintaa.*Laki yksityisyyden suojasta työelämässä on uudistettava kokonaan sähköisen viestinnän valvontaa koskevilta osilta.**Lex Nokia on yksi viime vuosien epäonnistuneimmista laeista. Sen suomia valtuuksia ei juuri kukaan ole ottanut virallisesti käyttöön. Tilanne on erittäin sekava ja työntekijöiden yksityisyys on vaarassa. Säädöökset on uudistettava ja lähtökohdaksi on otettava se periaate, että yhteisötilaaja on osapuolten viestintään nähden ulkopuolinen taho samalla tavalla kuin teleyritys. *Suomi ei saa heikentää yksityisyyden suojaa eikä viestintäsalaisuutta verkossa, vaikka EU-säännökset sen sallisivatkin.**EU:n telemarkkinapaketti sallii jäsenmaiden antaa teleyrityksille ja yhteisötilaajille huolestuttavia oikeuksia sähköisen viestinnän valvomiseen ja rajoittamiseen. Joissakin EU-maissa teleyritykset rajoittavat pääsyä kilpailevien yritysten verkkopalveluihin. Tällaista ei pidä hyväksyä. *Suomen on EU-politiikassa ajettava EU:n telemarkkinoita ja -viestintää koskevan lainsäädännön parantamista siten, että yksityisyyden suoja ja viestintäsalaisuus Internetissä turvataan. Lisäksi on vaadittava EU:n laajuista sitovaa tietoyhteiskunnan perusoikeuskirjaa.*Suomen on EU-politiikassa vastustettava Stockholm programmen ja INDECT:n kaltaisten tietojenvaihto- ja valvontasuunnitelmien ja -järjestelmien käyttöönottoa. *Sormenjälkirekisteristä on luovuttava  ==4. Patentit=====Puolueen yleiset tavoitteet:===*Lääke- ja ohjelmistopatenttien lakkauttaminen.*Koko patenttijärjestelmän kriittinen uudelleenarviointi.  ===Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:===*EU-politiikassa Suomen on edistettävä lääkepatenttien lakkauttamista ja tarjottava keskusteluun yhdeksi vaihtoehdoksi piraattipuolueiden esittämää mallia. *EU-politiikassa Suomen on vaadittava, että minkäänlaisia ohjelmistopatentteja ei pidä tunnustaa unionissa.  ==5. Avoimuus ja demokratia=====Puolueen yleiset tavoitteet:===*Suljetut ovet on avattava ja kansalaisyhteiskunnan mielipiteitä on kuultava entistä paremmin lainvalmistelussa. Tähän tietotekniikka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet.*Puolue- ja vaalirahoituksen avoimuus on taattava. *Piraattipuolue toimii edelläkävijänä rahoituksensa, hallintonsa ja toimintansa avoimuudessa. ===Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:===*Kansainvälisten sopimusten epädemokraattiseen ja salaiseen valmisteluun on puututtava.*Valtakunnallista 3 %:n äänikynnystä ei pidä hyväksyä. Asiaa koskeva perustuslain muutos on torjuttava. Ainoa oikea äänikynnys 200 edustajan vaaleissa on 0,5 %. Muu on demokratian halventamista. *Lainsäädäntöön vaikuttamaan pyrkivistä tahoista (lobbaajista) on tehtävä virallinen rekisteri ja niiden toiminnasta on tehtävä läpinäkyvää.*Valmisteilla olevat puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön uudistukset on toteutettava ja niiden noudattamista valvottava tehokkaasti. *Suoraa demokratiaa on lisättävä ottamalla käyttöön kansalaisaloite, kansanäänestysaloite ja kirjallinen kansalaiskysymys. Suomen on vaadittava näitä myös EU:n päätöksentekoon.**Kansalaisaloitteen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia. Aloite koskisi lain säätämistä tai kumoamista. Eduskunnan olisi pakko käsitellä aloite. Aloitetta koskeva lakiesitys on jo valmisteilla.Kansanäänestysaloite velvoittaisi viranomaisia järjestämään kansanäänestyksen aloitteessa esitetystä asiasta. Aloitteen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia.Kirjallinen kansalaiskysymys olisi kuten kansanedustajien ministerille esittämä kirjallinen kysymys, mutta sen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia. Ministerin täytyisi vastata siihen lyhyen ajan kuluessa.  ==6. Tietoyhteiskunta=====Puolueen yleiset tavoitteet:===*Kaikkien virkamiesten virkatehtävissään luomien teosten tulisi olla täysin vapaita tekijänoikeudesta.*Julkisrahoitteisen tieteellisen tutkimuksen tulosten tulisi olla vapaammin käytettävissä.*Piraattipuolue haluaa kannustaa avoimien ohjelmistojen käyttöönottoon julkishallinnossa niin valtakunnallisella kuin kunnallistasollakin. *Erityisesti juuri tietoyhteiskuntaan liittyviin kansalaisoikeuskysymyksiin on kiinnitettävä paljon nykyistä enemmän huomiota. *Tietoyhteiskuntaan liittyvien palveluiden kuluttajansuojaa on parannettava. Kuluttajalle on rehellisesti kerrottava millaista tuotetta tai palvelua hän on hankkimassa. Sopimusehtojen on oltava kohtuullisia. *Sähköistä äänestämistä ei pidä kokeilla uudestaan. Sen hyödyt ovat liian pienet ongelmiin nähden. ===Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:===*Tekijänoikeuslakia on muutettava siten, että kaikki julkisyhteisöjen työntekijöiden työtehtävissään luomat teokset olisivat tekijänoikeudettomia. Verovaroilla luotujen teosten tulisi olla aina veronmaksajien vapaasti hyödynnettävissä. *Valtion pitää määritellä tutkimustulosten julkisuus, avoimuus ja ilmainen saatavuus yliopistojen rahoituksen ehdoksi. *Valtion on annettava tietojärjestelmähankintojen kilpailutuksesta sellaiset ohjeet, joissa painotetaan yhteensopivuutta ja joustavuutta järjestelmän jatkokehityksessä. Valtion virastojen on pyrittävä siirtymään vapaiden ja avointen ohjelmistojen käyttöön. Näin saadaan aikaan merkittäviä säästöjä ja yhteensopivampia järjestelmiä. *Suomen on edistettävä kolmessa edellä mainitussa kohdassa tarkoitettuja tavoitteita myös EU-politiikassa. *Suomen on EU-politiikassaan vaadittava unionin laajuista sitovaa tietoyhteiskunnan perusoikeuskirjaa, jossa taattaisiin sananvapaus ja viestintäsalaisuus Internetissä. *Tietoyhteiskuntaan liittyvien palveluiden kuluttajansuojan toteutumista on selvitettävä. Suomen on edistettävä tätä tavoitetta myös EU-politiikassa. *Yhdistystoiminnassa on sallittava sähköiset etäkokoukset.*Suojaamattoman wlan-yhteyden luvaton käyttö on dekriminalisoitava.**Oikeusministeriössä pohditaan dekriminalisointia. Luvattomasta käytöstä ei ole käytännössä yleensä haittaa ja luvaton käyttö on helppo estää yhteyden suojaamalla.eduskuntavaaliohjelma]]
Byrokraatti, ylläpitäjä, uploadaccess
491
muokkausta

Navigointivalikko